Werkplan Taakgroep Bouwen & Ontmoeten (versie oktober 2018) 

1 Uitgangspunten van beleid.

De taakgroep is samengesteld uit een aantal commissies, werkgroepen en kringen. Ze verschillen onderling sterk naar ontstaansgeschiedenis, samenstelling, werkwijze en directe doelstelling. Maar ze hebben ook iets gemeenschappelijk. Dat wordt gevonden in de doelstelling om bij te dragen aan het vergroten van de kennis en het verdiepen van de beleving van het geloof van de (gemeente)leden binnen de PGE.

2 Taakomschrijving.

De taakgroep bestaat uit afgevaardigden van de verschillende commissies, werkgroepen en kringen, die elk op eigen wijze hun doelstelling nastreven en aldus de (gemeente)leden binnen de PGE bijstaan. De Commissie Vorming & Toerusting legt het door haar ontwikkelde jaarthema voor aan de taakgroep, die verantwoordelijk is voor de vaststelling. De taakgroep stelt jaarlijks een begroting en een terugblik op de verrichte activiteiten op en legt die voor aan de kerkenraad.

3 Samenstelling taakgroep.

De taakgroep bestaat uit afgevaardigden van de volgende commissies en werkgroepen:

-  Werkgroep Gemeentecontact Belzig

-  Commissie Vorming en Toerusting

-  Mutare, platform voor veranderend geloven

-  Bijbel- en Gesprekskringen

- een van de predikanten van de wijkgemeente.

4 Werkplan voor de eerste vijf jaar.

Als start wordt gekozen de huidige bestaande en beproefde werkwijze van de verschillende commissies, werkgroepen en kringen zo veel mogelijk te continueren. Het contact tussen de groepen vindt plaats via minimaal een bijeenkomst van afgevaardigden per kerkelijk jaar. Daarnaast communiceren de groepen voor zover gewenst of nodig anderszins. In het jaarlijks door de commissie V&T op te stellen programmaboekje worden zo veel mogelijk ook de door de andere groepen geplande activiteiten opgenomen. De andere groepen streven ernaar zich bij de programmering van hun eigen activiteiten - mede – te richten op het jaarthema van de commissie V&T.

Vanaf 2017 zal de Taakgroep zich ook bezighouden met de vraag naar haar verantwoordelijkheid en die van haar deelnemende groepen voor de beleidsvoornemens en speerpunten van het beleidsplan 2017-2020 van de PGE

5 De relatie met de kerkenraad.

De taakgroep draagt een ouderling voor, die benoemd wordt door de kerkenraad.

Deze ouderling is adviseur voor alle commissies, werkgroepen en kringen die deel uitmaken van de taakgroep. De ouderling houdt het contact met de kerkenraad. Op initiatief van de ouderling  komen afgevaardigden van de commissies en werkgroepen minimaal 1 keer per kerkelijk jaar bij elkaar. Een onderdeel van dit gesprek is het maken van afspraken over het eventueel bijstellen van het werkplan, de onder 2 genoemde begroting en terugblik op de verrichte activiteiten.

6 Bemensing.

De taakgroep bestaat uit minimaal 7 personen, als volgt verdeeld:

Belzig                         

1

V&T

2

Mutare

1   

Kringen

2

Predikant

1

(De afvaardiging vanuit de kringen kan, indien gewenst, per jaar rouleren).